Slogan
Quản lý hàng gia công và sản xuất xuất khẩu

Quản lý hàng gia công và sản xuất xuất khẩu

30/03/2016
Loại hình gia công và sản xuất xuất khẩu là hai loại hình phổ biến của các doanh nghiệp sản xuất được áp dụng nhiều trong thực tế và là loại chịu rủi ro khá lớn bị truy thu thuế khi doanh nghiệp quyết toán với cơ quan hải quan hoặc khi cơ quan hải quan thực hiện quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do chênh lệch số liệu NPL quyết toán giữa chứng từ xuất nhập khẩu, chứng từ kế toán và thực tế tồn kho NPL. Để giảm thiểu rủi ro này, chúng tôi cung cấp dịch vụ khai báo hải quan và thanh khoản cho loại hình gia công và sản xuất xuât khẩu cho các khách hàng có nhu cầu.

Với đội ngũ am hiểu thực tế họat động và quản lý của cơ quan hải quan đối với loại hình gia công và sản xuất xuất khẩu, chúng tôi cung cấp giải pháp hiệu quả trong suốt qui trình từ đánh giá kiểm tra nhà xưởng, khai báo danh mục NPL, khai báo hợp đồng gia công, khai báo định mức NPL, danh mục sản phẩm, khai báo xuất khẩu thành phẩm, xuất khẩu NPL và lập bảng cân đối thanh khoản, lập hồ sơ quyết toán hoàn thuế không thu thuế cho loại hình sản xuất xuất khẩu, thanh khoản hợp đồng gia công.